Privacy beleid van woonzorgcentrum Sint-Bernardus

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.

1. Uw privacy is belangrijk

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een integere, wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In dit document, ons privacy beleid, leggen we u uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren of uiteindelijk vernietigen.

1.1. Vooraf

We raden u aan om dit document goed te lezen zodat u weet waarom en waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Daarbij vindt u uw rechten en hoe u deze kan uitoefenen. Ons privacy beleid heeft betrekking op de verwerking van uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt, u onze leverancier bent, onze website bezoekt, onze voorziening bezoekt, …

Onze bewoners krijgen bij de opname een uitgebreid privacy beleid dat alle verwerkingen op hun persoonsgegevens duidelijk uitlegt.

We kunnen ons privacy beleid aanpassen. De meest recente versie is terug te vinden op onze website https://www.sint-bernardus.be. We raden u aan om geregeld ons privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

Wenst u meer informatie over de privacywetgeving in België dan kan u terecht op de website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

1.2. Wie verwerkt uw gegevens wie zijn we?

Woonzorgcentrum Sint-Bernardus waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Koninklijke Baan 18 te 8660 De Panne met ondernemersnummer 0432.582.485 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

1.3. Hoe kan u ons bereiken?

Als u vragen heeft over de verwerkingen van uw persoonsgegevens, u wenst uw gegevens aan te passen of u wil uw rechten uitoefenen dan kan u ons bereiken op het bovenstaand postadres of via e-mail op info@sint-bernardus.be

Woonzorgcentrum Sint-Bernardus heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO kan u altijd op de bovenstaande coördinaten bereiken

2. Uw recht op privacy

De uitvoering van uw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Mocht om één of andere reden deze termijn niet kunnen gehaald worden dan informeren wij u voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

2.1. U mag uw persoonsgegevens inzien

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

U kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

2.2. U kan uw gegevens laten verbeteren vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van u verwerken niet (meer) correct zijn. Stelt u dit vast, vraag ons dan om de onjuiste gegevens te verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

2.3. Recht op het wissen

Als u denkt dat we de persoonsgegevens onrechtmatig verwerken dan kan u vragen om deze persoonsgegevens te laten wissen.

Dit verzoek tot het wissen van persoonsgegevens kan door Woonzorgcentrum Sint-Bernardus geweigerd worden, wanneer dit gerechtvaardigd is. Voorbeelden zijn het uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering of omwille van een wettelijke plicht tot het bijhouden van bepaalde gegevens.

2.4. Recht op het beperken van persoonsgegevens

U kan ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer u vermoedt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is. Dit verzet zullen we inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen bijvoorbeeld ter voorkoming van fraude, wanbetalingen.

2.5. Recht om bezwaar in te dienen

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking wordt dan gestopt, tenzij het verwerken nodig is voor de eerbiediging van de sociale en fiscale wetgeving, om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U kan ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons gegeven hebt aan een derde partij over te dragen.

2.7. Recht om klacht in te dienen

Gaat u niet akkoord met ons standpunt dan kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be.

2.8. Identificatie van de aanvrager

U kan de uitvoering van uw rechten uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag per brief op het adres Koninklijke Baan 18 te 8660 De Panne of via e-mail op het e-mailadres info@sint-bernardus.be.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we de aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, willen we uw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met uw identiteit. Dit kan door een kopie van uw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even uw pasfoto, het rijksregisternummer, het identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van uw privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij u. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

3. Waarom willen we uw persoonsgegevens verwerken?

3.1. Woonzorgcentrum Sint-Bernardus moet wettelijke verplichtingen naleven

Wij zijn in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken. Hierbij sommen we de belangrijkste op:

  • fiscaal recht
  • handelsrecht
  • de mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een taak van openbaar belang.
  • de GDPR bij de behandeling van een aanvraag voor de uitvoering van uw rechten.

3.2. Woonzorgcentrum sint bernardus moet zijn contract met u kunnen uitvoeren

Onze leveranciers leveren ons diensten en producten die we nodig hebben in onze dagdagelijkse activiteiten. We dienen onze afspraken te respecteren en dus verwerken we de de overeenkomsten administratief, boekhoudkundig en operationeel.

Bij uw bezoek aan onze website engageren wij ons dat u een goed functionerende website krijgt. Hiervoor plaatsen wij de zogenaamde functionele cookies.

3.3. Internationale data transfers

Uw persoonsgegevens worden ook buiten de Europese Unie (de Europese Economie Ruimte, ook EER genoemd) verwerkt. Het is een gegeven dat veel grote IT-leveranciers, infrastructuur leveranciers en technologiebedrijven niet gevestigd zijn in de Europese Unie. U kan altijd deze lijst opvragen van de bedrijven die voor ons de gegevens buiten de EER verwerken. Wij zorgen voor afdoende contractuele garanties zodat uw gegevens ook bij hen een passend beschermingsniveau kunnen genieten

4. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou en voor welke doeleinden?

4.1. Van onze leveranciers

Woonzorgcentrum Sint-Bernardus verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn bij onze leveranciers. Om u te contacteren en te identificeren verwerken we de volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, taal, e-mailadres, IP-adres, cookies.

4.2. Van onze sollicitanten

Dit punt is van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u solliciteert voor een functie bij Woonzorgcentrum Sint-Bernardus.

Wij verwerken alleen relevante persoonsgegevens die nodig zijn om uw sollicitatie te beoordelen en met u te communiceren: uw naam, persoonlijke contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer en e-mailadres), geboortedatum, geboorteplaats, leeftijd en geslacht, uw cv en informatie over uw opleiding en uw professionele en andere ervaring. Als het relevant is voor de vacature kunnen we ook de persoonsgegevens verwerken in het kader van persoonlijkheidstests en/of referenties.

4.3. Cookies

Woonzorgcentrum Sint-Bernardus maakt op haar website www.sint-bernardus.be gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele, analytische en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen. Met de analytische cookies kunnen we onze website beter laten werken, krijgen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen.

Meer inlichtingen over welke cookies we gebruiken, hoelang we ze bewaren, hoe je hier mee kan omgaan vind je terug op onze cookie policy.

5. Over het delen en bewaren van uw persoonsgegevens

5.1. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens alleen met personen die van ons uitdrukkelijk de toestemming hebben gekregen en als ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Woonzorgcentrum Sint-Bernardus werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en organisatorisch vlak garanderen.

Wij delen uw gegevens verder alleen als we hiertoe door een wet of overheidsbevel worden toe verplicht.

5.2. Woonzorgcentrum Sint-Bernardus geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

5.3. We bewaren uw gegevens niet oneindig

Woonzorgcentrum Sint-Bernardus gebruikt uw persoonsgegevens met een duidelijk doel voor ogen. Wanneer dit doel bereikt is, worden de gegevens verwijderd.

Het uitgangspunt voor het bijhouden van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn.

Van de sollicitanten bewaren we de persoonsgegevens bij een niet aanwerving tot 3 jaar na het afsluiten van de selectieprocedure.

Versie 13 september 2023

Vind ons

Woonzorgcentrum 
Sint-Bernardus
Koninklijke Baan 18
B-8660 De Panne

Contacteer Ons

Bereik ons

Telefonisch elke werkdag van 8u30 tot 17u00 op

+32 (0)58 41 11 33

Of neem doorlopend contact op per e-mail

info@sint-bernardus.be